Grups d’Habilitats Socials


Les habilitats socials…

…són un conjunt de competències emocionals i conductuals que afavoreixen les
relacions socials positives i saludables amb els altres i ens permeten una bona
adaptació a l’entorn.

 

 


És important treballar les habilitats socioemocionals en la infància i l’adolescència perquè…

Sovint observem nens amb moltes dificultats en les relacions interpersonals i mancances en comportaments socials adequats que acostumen a experimentar aïllament social, rebuig o baixa autoestima. Per als nens i joves, treballar aquestes dificultats els permet enfortir l’autoconfiança, millorar la comunicació i les relacions familiars i socials i això repercuteix positivament en el seu benestar personal al llarg de la seva vida.


Els grups permeten posar en pràctica les habilitats socials…

Els grups d’habilitats socioemocionals són un espai on els joves comparteixen vivències, emocions, temors o conflictes personals. En el grup, els nens/es i adolescents desenvolupen capacitats com l’empatia, el respecte o acceptar la diferència. Els grups permeten posar en pràctica les habilitats apreses, donar i rebre feedback, millorar l’autoconeixement i l’autoconfiança.

Per això a ANNE Fundació hem creat uns programes destinats a nens/es i joves que tenen com a objectiu principal proporcionar estratègies i tècniques que els permeten millorar les seves competències socioemocionals, de manera que els aprenentatges adquirits al grup puguin generalitzar-se a contextos reals de la vida quotidiana i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents.


Els continguts que treballem són els següents:

– Regulació Emocional:

Identificar emocions

Gestió de l’ansietat

Autocontrol

Reconèixer les emocions dels altres

Acceptar els propis límits

Autocrítica

–   Comunicació i Assertivitat:

Escolta activa

Estils de relació i comunicació

Iniciar i mantenir converses

Expressar elogis

Expressar sentiments i emocions


– Drets Personals:

Respectar els drets propis i els drets dels altres

Expressar opinions pròpies

Saber dir “No”

Afrontar la pressió del grup

Demanar ajut

– Ressolució de conflictes: 

Escoltar altres opinions

Respectar la diferència

Aprendre a rebre i acceptar crítiques

Habilitats de negociació assertiva


Són grups reduïts, dirigits a nens/es i joves d’entre 6 i 16 anys

Es formen per franges d’edat i s’adeqüen a les necessitats individuals. Els grups són dinamitzats per psicoterapeutes que ajuden els nens i adolescents a desenvolupar competències socioemocionals mitjançant dinàmiques interactives, que fomenten el diàleg i el debat i on tothom té ocasió de practicar habilitats socials, a fi de promoure canvis positius que els permetin ser més eficaços en la comunicació i relació amb els altres.


Proposem un treball conjunt amb mares, pares i mestres, que inclou:

– 1 sessió setmanal de grup

– Sessions amb mares i pares, amb l’objectiu d’explicar els continguts del programa i estratègies per practicar a casa

– Coordinació i seguiment amb el mestre o tutor, per posar en comú aspectes que contribueixin a una millor adaptació del nen/a o adolescent a l’entorn escolar